ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»

 

 

Η δράση αφορά στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις. Στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθεί η απαραίτητη γνωσιακή βάση με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της  ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε περιφερικό και εθνικό επίπεδο. Η δράση έχει ως ειδικότερους στόχους:

- την επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων σε εστιασμένες Ε&Τ προτεραιότητες, σημαντικές για την οικονομία και την κοινωνία, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ωφέλειας για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής στρατηγικής ΕΤΑΚ για την έξυπνη εξειδίκευση

- την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας /  παραγωγικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου και την διείσδυση τους σε νέες αγορές

- την ενίσχυση και αναβάθμιση του στελεχικού / ερευνητικού δυναμικού των επιχειρήσεων με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ, που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων

- την ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και η αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας

- την ενίσχυση συνεργασιών επιχειρήσεων -ερευνητικών φορέων και δικτύωση των μερών της αλυσίδας αξίας των υλικών, τεχνολογιών και εφαρμογών για αποφυγή κατακερματισμού των πόρων

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 14.000.000€ και ο συνολικός Π/Υ της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 20.000.000€.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι συμπράξεις ερευνητικών φορέων (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα) και επιχειρήσεων κάθε μεγέθους με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των συμπράξεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Αριθμός και είδος φορέων

Ελάχιστο ποσοστό Π/Υ των

επιχειρήσεων επί του συνολικού Π/Υ

Έργα σε Ε&Τ προτεραιότητες του υποτομέα Α. Βιομηχανικά Υλικά

3-6 φορείς.

Min 2 επιχειρήσεις στους 3-4 φορείς.

Min 3 επιχειρήσεις στους 5-6 φορείς

50%

Έργα σε Ε&Τ προτεραιότητες του υποτομέα Β. Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά

3-6 φορείς

Min 1 επιχείρηση στους 3-4 φορείς

Min 2 επιχειρήσεις στους 5-6 φορείς

30%

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης:

Δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για έρευνας επί συμβάσει, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ:

Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα με κατώτατο επιλέξιμο συνολικό προϋπολογισμό 200.000€ και ανώτατο 500.000€ με διάρκεια υλοποίησης από 18 έως 24 μήνες. Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65%-80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.