ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

 

ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

 

Η δράση στον τομέα των ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ αφορά στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις. Στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθεί η απαραίτητη γνωσιακή βάση με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η δράση έχει ως ειδικότερους στόχους:

- την επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων σε εστιασμένες Ε&Τ προτεραιότητες, σημαντικές για την οικονομία και την κοινωνία, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ωφέλειας για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής ΕΤΑΚ για την έξυπνη εξειδίκευση

- την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό την βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας/παραγωγικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου και την διείσδυση τους σε νέες αγορές

- την ενίσχυση και αναβάθμιση του στελεχιακού / ερευνητικού δυναμικού των επιχειρήσεων με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ, που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων

- την ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 5.250.000€ και ο συνολικός Π/Υ της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 7.000.000€

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι ερευνητικοί φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα) και επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας.

Η πρόταση για επιχορήγηση υποβάλλεται από:

Α σχήμα: σύμπραξη ερευνητικού/ών φορέα/ων και επιχείρησης/εων για τις Ε&Τ προτεραιότητες με κωδικό 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.3, 4.1, 4.2 και 5.2 του Παραρτήματος του παρόντος. (Η συμμετοχή / προϋπολογισμός των επιχειρήσεων θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της σύμπραξης)

Β Σχήμα: σύμπραξη 2 ή περισσοτέρων ερευνητικών φορέων για τις Ε&Τ προτεραιότητες με κωδικό 3.1, 3.2, 5.1, 5.3, 6.1 και 6.2 του Παραρτήματος του παρόντος. (Σημειώνεται ότι για τις Ε&Τ προτεραιότητες με κωδικό 6.1 και 6.2 είναι δυνατή η υποβολή πρότασης από έναν και μόνο ερευνητικό φορέα).

Το φυσικό αντικείμενο των προτάσεων θα πρέπει να εντάσσεται υποχρεωτικά σε μια συγκεκριμένη Ε&Τ προτεραιότητα του Παραρτήματος του παρόντος (Κριτήριο ένταξης / αποκλεισμού)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης:

Δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για έρευνας επί συμβάσει, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ:

Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα με κατώτατη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 50.000€ και ανώτατη 350.000€ με διάρκεια υλοποίησης από 18) έως 24 μήνες. Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65%-80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ε&Τ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

1. Βελτίωση εκτροφής τσιπούρας / λαβρακιού

1.1.Ανάπτυξη εποχικών σιτηρεσίων για την καλύτερη χρησιμοποίηση της τροφής και αύξησης των εκτρεφόμενων πληθυσμών - σχεδιασμός ειδοειδικών σιτηρεσίων εποχιακής προσαρμογής (χειμερινές και εαρινές τροφές).

1.2.Διαχείριση ασθενειών. Πρόληψη, εμβόλια και νέες προληπτικές θεραπείες χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις

1.3.Ανάπτυξη υψηλής πυκνότητας (high density) μικροσυστοιχιών Μοναδικών Νουκλεοτιδικών Πολυμορφισμών (SNP-chip) για την τσιπούρα και το λαβράκι

2. Εκτροφή νέων θαλάσσιων ψαριών. Διαφοροποίηση της παραγωγής

2.1.Βελτίωση πρακτικών διαχείρισης – παραγωγή γόνου μαγιάτικου.

2.2.Εφαρμογή του πρώτου προγράμματος επιλογής για τον κρανιό Argyrosomus regius, βασιζόμενη σε μοριακούς δείκτες (Marker Assisted Selection, MAS) για την γενετική βελτίωση παραγωγικών ιδιοτήτων (ρυθμός ανάπτυξης, σωματικό βάρος και άλλα μορφομετρικά χαρακτηριστικά) ενός καλλιεργούμενου είδους με τεράστια δυναμική στην ιχθυοκαλλιεργητική παραγωγή της χώρα μας. Η επιλογή θα γίνει με τη χρήση RAD, (restriction-site associated DNA) με σκοπό την χαρτογράφηση γονιδιακών τόπων ποσοτικών ιδιοτήτων (QTL) στο γονιδίωμα του κρανιού οι οποίοι δύναται να επηρεάζουν παραγωγικές ιδιότητες οικονομικής σημασίας.

3. Βιώσιμη Παραγωγή Ιχθυοτροφών

3.1.Βελτιστοποίηση των μεθοδολογιών ελέγχου των πρώτων υλών και συγκριτικός έλεγχος διαθέσιμων μεθοδολογιών για τον έλεγχο φυτο-οιστρογόνων σε Μεσογειακά είδη.

3.2.Προσδιορισμός εναλλακτικών πρώτων υλών, από μικρο-και μακροφύκη, σκουλήκια, προνύμφες εντόμων που θα ελεγχθούν ως προς την καταλληλότητα τους (πεπτικότητα, βιοδιαθεσιμότητα κλπ) και θα εξεταστεί και η δυνατότητα μαζικής παραγωγής.

3.3.Έλεγχος και αξιολόγηση ιχθυοτροφών για χρήση στην τσιπούρα και το λαβράκι και προσδιορισμός συμπληρωμάτων που θα αδρανοποιούν αντιθρεπτικούς παράγοντες σε υπάρχουσες πρώτες ύλες.

4. Μεταποίηση – επεξεργασία

4.1.Νέοι τρόποι μεταποίησης υπαρχόντων εκτρεφόμενων ειδών

4.2.Αύξηση διάρκειας ζωής προϊόντων

5. Νέες τεχνολογίες εκτροφής: ανάπτυξη γνωσιακής βάσης για την υδατοκαλλιέργεια ανοικτής θάλασσας

5.1.Νέα Υλικά για κλουβιά και δίχτυα (π.χ. δίχτυα για χρήση 15ετίας)

5.2.Αυτοματοποίηση στη διαχείριση (ταΐσματα, παρακολούθηση, έλεγχος αποδράσεων, κλπ.), αυτοέλεγχος εξοπλισμού υδατοκαλλιέργειας.

5.3.Φυσιολογικές βάσεις εκτροφής σε περιβάλλοντα ανοικτής θάλασσας και παρουσίας Η/Μ πεδίων.

6. Παραγωγή νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων (domestication of the sea)

6.1.Αναγνώριση και απομόνωση βιοδραστικών ουσιών από θαλάσσιους οργανισμούς (φύκια, μαλάκια, κλπ) που έχουν φαρμακευτικό ή άλλο ενδιαφέρον (καλλυντικά, τρόφιμα, κλπ).

6.2.Αναγνώριση και καλλιέργεια τοπικών ειδών φυτοπλαγκτού. Παραγωγή προϊόντων από φύκη (έλαια, αντιοξειδωτικά, φυσικές χρωστικές, ενεργοί πολυσακχαρίτες, βιοδραστικά πρόσθετα, συμπληρώματα διατροφής).