ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

 

« ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ »

 

Το Πρόγραμμα « Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας » αφορά στην χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την  επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με στόχο την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η δράση πρακτικά αφορά στην δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων που αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών εθνικών κενών της παραγωγικής αλυσίδας. Με την εφαρμογή της δράσης θα επιτευχθεί η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εθνικού πλούτου μέσω της επιχειρηματικής αξιοποίησης του τομέα «περιβάλλον» ο οποίος αφενός αποτελεί έναν από τους (9) Εθνικούς Στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ και αφετέρου συμβάλλει στην δημιουργία αλυσίδων αξίας και με άλλους τομείς προτεραιότητας, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και στους (9) Στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 

Συλλογή

Μεταφόρτωση

Μεταφορά

Προσωρινή αποθήκευση

Αποδέκτες –Δικαιούχοι

Εν δυνάμει το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων υπό την προϋπόθεση επενδυτικού σχεδίου που εμπίπτει ενδεικτικά στους ακόλουθους κωδικούς ΚΑΔ κατά NACE 2008: 36, 37, 38, 39 καθώς και οι κλάδοι 20.59.59.01, 20.59.59.02.

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Τα ποσοστά κυμαίνονται από 35% μέχρι και 70% βάσει του άρθρου 47 του ΕΚ 651/201, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αναμένεται να ανέλθει στα 30.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη 15.000.000€)

Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυμαίνεται από 250.000-2.500.000 €.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Τα επιχειρηματικά σχέδια θα έχουν διάρκεια 36 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η πρόσκληση του προγράμματος Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας αναμένεται να εκδοθεί τον Οκτωβριο  του 2016.