ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

 

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας  θα  προκηρύξει την δράση Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό με εστίαση στο θέμα «Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία». Στόχος της δράσης αυτής είναι η ανάπτυξη πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού μέσω της πιλοτικής ανάπτυξης και λειτουργίας προσβάσιμων στο κοινό επιδεικτικών εγκαταστάσεων σε χώρους, όπως μουσεία, μνημεία, ανοικτές ανασκαφές, εργαστήρια διάγνωσης και συντήρησης τα οποία χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνικές. Επιπρόσθετα η δράση αυτή αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει και να ενισχύσει καινοτόμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Πολιτισμού, του Τουρισμού και των Πολιτιστικών Δημιουργικών Βιομηχανιών και στοχεύουν σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Ο συνολικός Π/Υ της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 14.000.000€.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι φορείς Πολιτισμού (υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή/και εποπτευόμενων φορέων του), ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα) και επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η δράση θα υλοποιηθεί με 2 παρεμβάσεις: Α) Συνεργατικά σχήματα για την ανοικτή καινοτομία στον πολιτισμό και Β) Καινοτόμες επιχειρήσεις για τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά

Παρέμβαση Α: Θα υλοποιηθεί από συνεργατικά σχήματα, στα οποία θα συμμετέχουν τουλάχιστον ένας φορέας Πολιτισμού, ένας ερευνητικός φορέας (Ερευνητικό Κέντρο ή/και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα ή/και Τεχνολογικός φορέας και μία επιχείρηση και θα αφορά στα πεδία παρέμβασης της διάγνωσης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος. Διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η συνεργασία με φορείς του εξωτερικού, στο πλαίσιο της ενίσχυσης διεθνούς εμβέλειας παρεμβάσεων, με κάλυψη μόνο του κόστους δικτύωσης.

Παρέμβαση Β: Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή επαναπροσδιορίζουν το αντικείμενό τους στους τομείς του Πολιτισμού, του Τουρισμού και των Πολιτιστικών Δημιουργικών Βιομηχανιών για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών ή τη δημιουργία επιχειρήσεων με καινοτόμο προσανατολισμό στους παραπάνω πυλώνες παρέμβασης (διάγνωσης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος).

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης:

Δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

Ενισχυσεις καινοτομιας για ΜΜΕ:

Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Παρέμβαση Α: έως 1.000.000€ ανά έργο

Παρέμβαση Β: έως 150.000 ανά επιχείρηση

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση) κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65%-80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα από τους δυνητικούς δικαιούχους και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Πρότασης.