ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ

Έναρξη Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας

«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

(Από Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 , έως καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00).

 

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Για την υλοποίηση των έργων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες: · κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας) · δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων) · υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες). Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

I.                     Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

II.                    Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III.                  Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ανέρχεται σε 280.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000€.

Ενδεικτικά η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανά Κύκλο και κατηγορία παρέμβασης:

 

ΚΥΚΛΟΣ Α

ΚΥΚΛΟΣ Β

ΚΥΚΛΟΣ Γ

ΣΥΝΟΛΟ

Ενδεικτική καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων

ΜΑΙΟΣ 2017

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

 

Παρέμβαση I

25.000.000

17.000.000

14.000.000

56.000.000

Παρέμβαση II

90.000.000

60.000.000

50.000.000

200.000.000

Παρέμβαση III

11.000.000

7.000.000

6.000.000

24.000.000

Σύνολο

126.000.000

84.000.000

70.000.000

280.000.000

 

 

 

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων όλων των κύκλων κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

151.200.000

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

42.000.000

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική

72.800.000

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Στερεά Ελλάδα

7.000.000

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Νότιο Αιγαίο

7.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

280.000.000

 

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλομένων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο, όπως αυτό ορίζεται στον παρακάτω πίνακα, ανά κατηγορία παρέμβασης.

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση 350.000€ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις 450.000€ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις 500.000€ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 1.000.000€

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2.000.000€

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των έργων.

 Δικαιούχοι της Δράσης είναι α) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί» και β) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις».  

Τα έργα που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν με βάση την εγκεκριμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των ερευνητικών έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Ά Κύκλο η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00. Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης από τον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, στην Δράση ήτοι έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00. Για τους επόμενους κύκλους, η ημερομηνία έναρξης θα ανακοινωθεί με σχετική απόφαση.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ)

Η ένταση ενίσχυσης του έργου ΕΤΑΚ ενός δικαιούχου για κάθε είδος επιλέξιμης δραστηριότητας είναι η ίδια για όλες τις κατηγορίες δαπάνης που συμπεριλαμβάνει η δραστηριότητα. Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο ενίσχυσης στην περίπτωση συνεργατικών έργων. Όταν ένα έργο ΕΤΑΚ περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, η καθεμιά από αυτές πρέπει να υπάγεται σε μια από τις κατηγορίες, οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε Ενότητα Εργασίας πρέπει να αντιστοιχίζεται είτε σε ένα συγκεκριμένο είδος έρευνας (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη ή μελέτη σκοπιμότητας) είτε σε κάποια από τις άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες (Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ, Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις). Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης. Ειδικά για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες (οι ορισμοί δίνονται στην αρχή της παρούσας πρόσκλησης): α) βιομηχανική έρευνα β) πειραματική ανάπτυξη γ) μελέτες σκοπιμότητας. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, η ένταση της ενίσχυσης εξαρτάται και από τον χαρακτηρισμό κάθε ενότητας εργασίας σύμφωνα με την ανωτέρω κατηγοριοποίηση (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτη σκοπιμότητας).

Οι πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνουν την ένταση ενίσχυσης ανά κατηγορία παρέμβασης, ανά επιλέξιμη δραστηριότητα, ανά χαρακτηρισμό ενότητας εργασίας και ανά μέγεθος επιχείρησης

Παρέμβαση I: Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

 

επιλέξιμη δραστηριότητα

 

μεσαίες επιχειρήσεις

μικρές επιχειρήσεις

έργα έρευνας και ανάπτυξης

βιομηχανική έρευνα

60%

70%

 

βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις *

75%

80%

 

πειραματική ανάπτυξη

35%

45%

 

πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις *

50%

60%

 

μελέτη σκοπιμότητας

60%

70%

καινοτομία για ΜΜΕ 

 

50%

50%

συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

 

50%

50%

 

Παρέμβαση II: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

επιλέξιμη δραστηριότητα

 

μεγάλες επιχειρήσεις

μεσαίες επιχειρήσεις

μικρές επιχειρήσεις

έργα έρευνας και ανάπτυξης

βιομηχανική έρευνα

50%

60%

70%

 

βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις *

65%

75%

80%

 

πειραματική ανάπτυξη

25%

35%

45%

 

πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις *

40%

50%

60%

 

μελέτη σκοπιμότητας

50%

60%

70%

καινοτομία για ΜΜΕ

 

0%

50%

50%

συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

 

0%

50%

50%

 

Παρέμβαση III: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας

επιλέξιμη δραστηριότητα

 

μεγάλες επιχειρήσεις

μεσαίες επιχειρήσεις

μικρές επιχειρήσεις

έργα έρευνας και ανάπτυξης

πειραματική ανάπτυξη

25%

35%

45%

 

μελέτη σκοπιμότητας

50%

60%

70%

καινοτομία για ΜΜΕ

 

0%

50%

50%

συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

 

0%

50%

50%