ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή

Προσανατολισμό»

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Α) έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας

Β) διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Παραρτήματος VI οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις

Γ) παράγουν/μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα

Δ) αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Διευκρινίζεται ότι ως διαχειριστική χρήση λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).

 

A/A

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας:

• Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης

• Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα

συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι τεσσάρων (4)

εκπροσώπων της επιχείρησης που αφορούν σε :

o Αεροπορικά εισιτήρια στην Οικονομική Θέση

o Επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης

o Διαμονή μέχρι του ποσού των 300€ ανά άτομο ανά ημέρα

• Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση

απαιτούμενου εξοπλισμού π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής

• Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του

κόστους ασφάλισης αυτών)

• Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη

διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (πχ Διερμηνέας, Φύλακας περιπτέρου κλπ). Το

κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20%

της εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση

• Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου). Τα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ εντύπων (μακέτες) πρέπει να είναι τουλάχιστον δίγλωσσα (όχι

απαραίτητα στο ίδιο έντυπο) και το συνολικό επιλέξιμο κόστος σχεδιασμού δεν μπορεί

να υπερβαίνει το ποσό των 1.000€ ανά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ εντύπου.

2

Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης της

υλοποίησης σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις::

 Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου

 δεν αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε συνδέονται με τις

συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως π.χ. τακτικές υπηρεσίες

παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.

Πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων

περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ü  Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες προωθητικών ενεργειών με εξαίρεση Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου), όπως περιγράφεται ανωτέρω.

ü  Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.

ü  Τα ανώτατα όρια που τέθηκαν παραπάνω, θα ελέγχονται κατά την πιστοποίηση.

ü  Δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση της δημιουργίας και λειτουργίας δικτύου διανομής σε άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες.

ü  Η συμμετοχή της επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις επιτρέπεται μόνον με την ιδιότητα του εκθέτη.

ü  Στην περίπτωση συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, απαιτείται υποχρεωτικά η υλοποίηση δαπανών που αφορούν σε ενοικίαση ή/και διαμόρφωση περιπτέρου.

ü  Η κάθε δικαιούχος επιχείρηση θα τύχει της εγκριθείσας ενίσχυσης, νοουμένου ότι έχει μεταβεί και παρευρίσκεται στην εκάστοτε έκθεση εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της. Αν η επιχείρηση εκπροσωπηθεί από τον αντιπρόσωπο της στη χώρα όπου οργανώνεται η έκθεση, θα πρέπει να υποβληθούν αναλυτικά τιμολόγια των διοργανωτών της έκθεσης τα οποία να εκδίδονται στο όνομα της ελληνικής επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στα στελέχη/εκπροσώπους της επιχείρησης.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει Αίτηση Χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 €. Τα ποσοστά ενίσχυσης και η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου για το σύνολο των αιτούμενων επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας είναι:

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Προϋπολογισμός ανά Εμπορική Έκθεση

Δημόσια Επιχορήγηση

(Ενωσιακή και Εθνική) (%)

Ιδιωτική

Συμμετοχή

(%)

Μέχρι €20.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις

συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ

Έως 50% με ανώτατο το ποσό

των 10.000 €

Τουλάχιστον

50%

Μέχρι €35.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις

συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ

Έως 50% με ανώτατο το ποσό

των 17.500 €

Τουλάχιστον

50%

Μέχρι €50.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις

συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ

Έως 50% με ανώτατο το ποσό

των 25.000 €

Τουλάχιστον

50%

 

 

 

Όταν οι δαπάνες ξεπερνούν τα μέγιστα όρια όπως ορίζονται ανωτέρω, το ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή.

Χρονοδιάγραμμα

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Στο  διάστημα αυτό θα πρέπει να υποβληθεί το απαιτούμενο αίτημα επαλήθευσης / ολοκλήρωσης. Στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες υλοποίησης του έργου (από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης) απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή σε μια (1) τουλάχιστον εμπορική έκθεση και οι δαπάνες αυτής να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος  επαλήθευσης. Η μη συμμόρφωση των δικαιούχων με την ανωτέρω απαίτηση δύναται να επιφέρει την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης τους