Υπηρεσίες σε ΟΤΑ

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση και διαχείριση Αναπτυξιακών και Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων και Έργων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχο τη βέλτιστη εκμετάλλευση των χρηματοδοτικών ευκαιριών τόσο στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) όσο και σε άλλα Αναπτυξιακά Προγράμματα (Δ’ΚΠΣ) στην Ελλάδα και το Εξωτερικό σε τομείς όπως: Αστική Ανάπτυξη και Υποδομές, Περιβάλλον, Υποστήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού, Τουρισμό, Πολιτισμό, Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Προώθηση στην Απασχόληση, Πληροφορική, Προβολή ενεργειών του Δήμου, κτλ. Αναλαμβάνει το σχεδιασμό τη σύσταση και λειτουργία Δημοτικών Επιχειρήσεων και αναδιοργάνωση εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας Αναλαμβάνει την ενημέρωση, Σχεδιασμό, σύνταξη και υποβολή προτάσεων και διαχείριση έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (τεχνική παρακολούθηση, αναφορές προόδου, τελική αξιολόγηση).