ΜΕΤΡΟ 4.2 ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής και άλλες διατάξεις του Μέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020». 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

α) η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ανωτέρω προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή,

β) η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,

.γ) η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

δ) η διευκόλυνση της ένταξης των επαγγελματιών αγροτών στη μεταποίηση, προκειμένου αφενός να αυξήσουν το εισόδημά τους αφετέρου να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία. Η παραγωγή και η διάθεση πιο ανταγωνιστικών ποιοτικών προϊόντων συμβάλλει μεταξύ των άλλων στην ενίσχυση των τοπικών αγορών και της τοπικής ανάπτυξης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη συγκράτηση πληθυσμού στην ύπαιθρο.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 

α) ΔΡΑΣΗ 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)

Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης.

β) ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι (Μη γεωργικό προϊόν)

Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μη γεωργικό προϊόν) με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης.

γ) ΔΡΑΣΗ 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από επαγγελματίες αγρότες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων εντός ή εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι ανά δράση ορίζονται ως εξής:

α) Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Οι δικαιούχοι της συγκεκριμένης δράσης υποχρεούνται να καταρτισθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δράση 1.1 “στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων” του ΠΑΑ 2014-2020.

β) Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.2 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

γ) Δράση 4.2.3 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.3. ενισχύονται επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται

βάσει του Ν. 3874/2010 όπως ισχύει κάθε φορά.

 

Στο πλαίσιο των Δράσεων 4.2.1 & 4.2.2, είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β’ ή Γ’ κατηγορίας. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

 

 

Δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις:

α) νομικών προσώπων, τα οποία δεν έχουν συσταθεί και

β) φυσικών προσώπων, τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος,

έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΛΑΔΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 

α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)

β) Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)

γ) Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών)

δ) Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια)

ε) Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)

στστ) Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)

ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

η) Οίνος

θ) Οπωροκηπευτικά

ι) Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)

ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

ιγ) Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

 

 

 

ΚΛΑΔΟΙ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 

α) Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος

β) Ζυθοποιία

γ) Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)

δ) Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων

ε) Μονάδες πυρηνελαιουργείων

στστ) Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης

ζ) Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής,

η) Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών

θ) Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.

ι) Αξιοποίηση παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα)

ια) Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες

ιβ) Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού)

 

 

 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

α) Στο πλαίσιο των Δράσεων ενισχύονται δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες:

αα) Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.

ββ) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

γγ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, ο εξοπλισμός παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

δδ Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (ενδεικτικά: αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).

εε) Ο Δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προμήθεια του εγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού από άλλη εταιρεία από εκείνη της οποίας την προσφορά επέλεξε βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και η δυναμικότητα. Το τυχόν επιπλέον κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο.

στστ) Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:

-ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.

-βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς διφασικού πυρήνα για ελαιοτριβεία διφασικής λειτουργίας

-ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων.

-οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.ΕΚ.1069/2009 & Καν.ΕΚ.142/2011), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής επιδοτούνται μόνο οχήματα που θα εγκριθούν για τη μεταφορά ΖΥΠ κατηγορίας 1 που οι ιδιοκτήτες τους θα αναλάβουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν τα νεκρά ζώα από εκτροφές που ανήκουν στη γεωγραφική περιοχή κάλυψης για την οποία θα δεσμευτούν, προκειμένου να τα διαχειριστούν στην επιχείρησή τους.

-Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

ζζ) Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κ.λ.π.).

ηη) Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

θθ) Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

ΔΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

αα) Αγορά οικοπέδου.

ββ) Αγορά ή μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.

γγ) Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.

δδ) Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κλπ).

εε) Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λ.π.) καθώς και έργα διακόσμησης.

στστ) Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας πέραν των απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της μονάδας και για τρέχουσα απόσταση μέχρι 200 μ.

ζζ) Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ που ανακτάται, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.

ηη) Εξοπλισμός αναψυχής (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κλπ).

θθ) Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, έπιπλα κ.λπ.) εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 8Α του παρόντος άρθρου.

ιι) Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.

ιαια) Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός

ιβιβ) Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού (ακόμα και αν πρόκειται για καινούργιο εξοπλισμό)

ιγιγ) Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.

ιδιδ) Δαπάνες με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ενωσιακά πρότυπα.

ιειε) Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά την αξιολόγηση της επένδυσης.

ιστιστ) Υπερβάσεις κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές στο πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης του δικαιούχου.

ιζιζ) Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός εάν αυτό προσελήφθη για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του. Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν υπολογίζεται για ενίσχυση εκτός της περίπτωσης που αφορά πιστοποιητικά (π.χ. HACCP) σε νέες τεχνολογίες.

ιηιη) Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από την ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.

ιθιθ) Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση.

κκ) Δαπάνες που αφορούν την κατασκευή ιστοσελίδας και της δημιουργίας εντύπου διαφημιστικού υλικού της μονάδας.

Εξαιρουμένων των γενικών δαπανών, δαπάνες εργασιών που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα της ημερομηνίας της υποβολής της αίτησης στήριξης, δεν είναι επιλέξιμες. (Άρθρο 60, καν. 1305/2013 (L 347)). Προκειμένου νακαταβληθεί η ενίσχυση, οι αιτούμενες δαπάνες θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στήριξης. Οι γενικές δαπάνες θεωρούνται κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες και συγχρηματοδοτούνται εάν έχουν πραγματοποιηθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ακόμα και αν έχουν πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Δαπάνες που αφορούν αιτήματα τροποποίησης του δικαιούχου είναι επιλέξιμες αρκεί να έχουν υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στήριξης (εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται ανωτέρω), μόνο στην περίπτωση που το αίτημα τροποποίησης εγκριθεί.

ΌΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΡΑΣΗ

Κατώτατος

αιτούμενος και επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ανώτατος

αιτούμενος και επιλέξιμος προϋπολογισμός

4.2.1

100.000,00

10.000.000,00

4.2.2

100.000,00

 

 

 

5.000.000,00

 

4.2.3

50.000,00

 

 

 

300.000,00

 

 

 

 

 

ΈΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 

 

Η ένταση ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.1 φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα: ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ)

75%

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

50%

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Θεσσαλία

Ήπειρος

Δυτική Ελλάδα

Κεντρική Μακεδονία

Ιόνια Νησιά

Πελοπόννησος

Κρήτη

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

40%

Στερεά Ελλάδα

Δυτική Μακεδονία

Αττική

 

Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, στην περίπτωση

 

δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1.

Οι συγχωνεύσεις παραγωγών που επιθυμούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης και παράλληλα έχουν ενισχυθεί από άλλο πρόγραμμα ως συγχώνευση ομάδας παραγωγών, προσκομίζουν σχετική απόφαση με το ποσοστό χρηματοδότησής τους προκειμένου να υπολογιστεί ορθά το ποσοστό χρηματοδότησης που θα λάβουν από το ΕΓΤΑΑ.

 

Η ένταση ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.2. καθορίζεται ως εξής:

α) για έργα συνολικού προϋπολογισμού έως 300.000€ η ενίσχυση χορηγείται βάσει του Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis).

β) για έργα άνω των 300.000€ η ενίσχυση θα χορηγείται βάσει του άρθρου 44 του Καν. (ΕΕ) 702/2014, δηλαδή βάσει του ακόλουθου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων όπως ισχύει κάθε φορά.

Περιφέρειες NUTS2

Μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης σε ΜΜΕ βάσει άρθρου 44 Καν. (ΕΕ) 702/2014

Μεσαίες επιχειρήσεις

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Περιφέρειες NUTS3

% των επιλέξιμων δαπανών

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ υψηλότερο του 60% του μέσου όρου της ΕΕ-27

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

35%

45%

Κεντρικής Μακεδονίας

35%

45%

Θεσσαλίας

35%

45%

Ηπείρου

35%

45%

Δυτικής Ελλάδας

35%

45%

Πελοποννήσου

35%

45%

Βορείου Αιγαίου

35%

45%

Περιοχές «γ» αραιοκατοικημένες περιοχές και σε περιφέρειες NUTS3 ή τμήματα αυτών που έχουν χερσαία σύνορα με χώρα εκτός του ΕΟΧ ή της ΕΖΕΣ

Στερεά Ελλάδα

Ευρυτανία

25%

35%

Δυτική Μακεδονία

Καστοριά

25%

35%

Φλώρινα

25%

35%

Πρώην περιοχές «α» (περίοδος έως 31/12/2017)

Δυτική Μακεδονία

Γρεβενά

25%

35%

Κοζάνη

25%

35%

Ιόνια Νησιά

25%

35%

Κρήτη

25%

35%

Πρώην περιοχές «α» (περίοδος από 1/1/2018 έως και 31/12/2020)

Δυτική Μακεδονία

Γρεβενά

20%

30%

Κοζάνη

20%

30%

Ιόνια Νησιά

20%

30%

Κρήτη

20%

30%

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ»

Αττική

20%

30%

Στερεά Ελλάδα

Βοιωτία

20%

30%

Φθιώτιδα

20%

30%

Εύβοια

20%

30%

Φωκίδα

20%

30%

Νότιο Αιγαίο

20%

30%

           

 

Η ένταση ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.3. χορηγείται βάσει του Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis)